Algemene voorwaarden MeerHRM

Artikel 1.  Algemeen

1.    MeerHRM B.V. , hierna te noemen “MeerHRM”, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om het potentieel in mensen en organisaties vol tot haar recht te laten komen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening kan MeerHRM zich laten bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

2.    Alle opdrachten van opdrachtgever (de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot door MeerHRM te verlenen diensten wordt gesloten) beschouwt MeerHRM als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

3.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, overeenkomsten en aanbiedingen van, door c.q. via MeerHRM te verrichten diensten.

4.    Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met MeerHRM zijn overeengekomen.

5.     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

Artikel 2.  Offertes en aanbiedingen

1.    De door MeerHRM gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.    Offertes zijn slechts geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Zolang een offerte van MeerHRM nog niet tot een concrete opdracht heeft geleid, behoudt MeerHRMzich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

3.    Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door MeerHRM wordt opgestuurd aan opdrachtgever en de opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan MeerHRM, aanvaardt opdrachtgever door betaling van het honorarium aan MeerHRM de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3.  Uitvoering van de overeenkomst

1.    MeerHRM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, naar eigen inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MeerHRM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze eventueel door MeerHRM in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. MeerHRM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.    Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. De Meermakers gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

4.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MeerHRM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MeerHRM worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MeerHRM zijn verstrekt, heeft MeerHRM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.    MeerHRM is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat MeerHRM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

6.    MeerHRM is gerechtigd de overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder enige schadeloosstelling jegens opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van MeerHRM onttrekken en waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis droeg, de voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van MeerHRM gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.

7.    MeerHRM is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is bij overlijden van opdrachtgever, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van MeerHRM op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

8.    Opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst vóór de overeengekomen einddatum te beëindigen, mits gelijktijdig aan MeerHRM wordt voldaan een gefixeerde schadeloosstelling gelijk aan de vergoeding welke op grond van de opdracht aan MeerHRM verschuldigd zou zijn voor 50 dagen volledige dienstverlening van MeerHRM. Dit op basis van het in de overeenkomst vastgestelde honorarium. Opdrachtgever is deze gefixeerde schadeloosstelling eveneens aan MeerHRM verschuldigd indien MeerHRM de overeenkomst beëindigt op grond van het in Artikel 3, lid 6 bepaalde.

9.    Opdrachtgever vrijwaart MeerHRM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4.  Aansprakelijkheid

1.    Indien MeerHRM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins directe schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor MeerHRM aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door MeerHRM afgesloten  aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Meermakers in verband met die verzekering draagt.

3.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a·     De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b·     De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MeerHRM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MeerHRM toegerekend kunnen worden

c·     Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.    MeerHRM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.    Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. MeerHRM gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

6.    Door MeerHRM in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. MeerHRM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.    De opdrachtgever vrijwaart MeerHRM en haar bestuurders en degenen die voor MeerHRM werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de gevrijwaarden.

8.    Niet slechts MeerHRM, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van MeerHRM hebben verlaten. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de in Artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde besloten vennootschap.

9.    MeerHRM zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MeerHRM geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor MeerHRM niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10   Indien MeerHRM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het betrof een afzonderlijk contract.

 Artikel 5.   Zorgvuldigheid en geheimhouding

1.    MeerHRM zal bij het gebruik van informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

2.    MeerHRM verplicht zich, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan, tot geheimhouding omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die zij heeft verworven ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van opdrachtgever en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk aan MeerHRM is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.  MeerHRM en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, geheimhouden.

Artikel 6.  Intellectuele eigendom

1.    Op alle door MeerHRM in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van een verstrekte opdracht, tot stand gebrachte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten en andere documenten, berusten het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij MeerHRM.

2.   MeerHRM geeft opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van MeerHRM verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.

3.   MeerHRM behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7.  Honorarium en Betaling

1.    Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal MeerHRM het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door MeerHRM vast te stellen uurtarieven, te vermeerderen met BTW.

2.    In afwijking van deze jaarlijks vast te stellen uurtarieven, is MeerHRM niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. MeerHRM mag deze prijsstijging doorberekenen, indien MeerHRM kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

3.    Voor werkzaamheden buiten het kantoor van MeerHRM worden kilometervergoedingen in rekening gebracht. Wanneer de reis- en wachttijd een uur te boven gaat, geldt tevens een reis- en wachttijd vergoeding. Deze reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende tarief, te vermeerderen met BTW.

4.    Door MeerHRM ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Hierbij valt onder meer te denken aan reis-, verblijf- en representatiekosten, drukkosten en zaalhuur.

5.    De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden in het algemeen maandelijks en bij de afwikkeling van de betreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders op de declaratie vermeld, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is MeerHRM gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf de eerste dag van het verzuim.

6.    MeerHRM heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden

1. Indien de opdracht, buiten de beïnvloedingssfeer van MeerHRM, niet is afgenomen binnen de in de offerte gestelde einddatum gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

a·    Trainingen en workshops: annuleren van gereserveerde uren binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten van de geannuleerde uren

b·     Counseling en coaching: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren

c·     Counseling en coaching: annuleren van gereserveerde uren tussen 24 en 48 uur voor aanvang: 50% van de kosten van de geannuleerde uren

d·      Counseling en coaching: annuleren van gereserveerde uren langer dan 48 uur voor aanvang: 25% van de kosten van de geannuleerde uren.

2. Indien de opdracht, buiten toedoen van MeerHRM, niet is afgenomen binnen de offerte gestelde einddatum, is MeerHRM gerechtigd 25% van het totale overeengekomen offertebedrag als onkosten te factureren na afloop van de genoemde einddatum.

Artikel 9.    Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MeerHRM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MeerHRM niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 10.  Toepasselijk recht/geschillenbeslechting

1. Deze algemene voorwaarden, alsmede dienstverleningsovereenkomsten tussen de opdrachtgever en MeerHRM zijn onderworpen aan Nederlands recht.

2.  Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 5698192 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.